Regulamin portalu


bieszczadnikzfajka.pl

 


DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Portal – serwis internetowy bieszczadnikzfajka.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://bieszczadnikzfajka.pl/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem.

Ogłoszenie  ogłoszenie dotyczące oferowanych usług Użytkownika, utworzone na portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.

Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – eKasztelanka Krystyna Adamiak, będący jednocześnie właścicielem Portalu.

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień. 

Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu.

 

 

§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej bieszczadnikzfajka.pl

 1. Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.

 2. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 3. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.

 4. Portal jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Portalem. Materiały publikowane na łamach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

§2. OGÓLNE ZASADY

 1. Użytkownik udostępnia na portalu za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informacją handlową zawierającą dane:

 2. nazwę Obiektu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Obiektu,

 • opis Obiektu oraz oferowanych usług,

 • zamieszczenie do 50 zdjęć Obiektu,

 • zamieszczenie danych adresowych Obiektu, telefonicznych, mailowych oraz strony www Obiektu,

 • zamieszczenie danych lokalizacji Obiektu,

 • cennik usług Obiektu,

 • profil właściciela Obiektu,

 1. Użytkownik nie może na portalu zamieszczać zdjęć nie dotyczących oferowanych usług,

 2. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Właściciela portalu i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Portalu:

- treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;

- treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;

- treści i zdjęć sprzecznych z prawem;

- treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;

- treści i zdjęć reklamowych;

- zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;

- nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;

- linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.

 1. bieszczadnikzfajka.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć bez podania przyczyn.

 2. bieszczadnikzfajka.pl nie ma obowiązku informować Użytkownika o usunięciu jego zdjęcia.

§3. OPŁATY I OFERTOWANE USŁUGI

 1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję w portalu z góry.

 2. Użytkownik może korzystać z usług polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu pełnej rejestracji, weryfikacji danych i opłaceniu Abonamentu w portalu bieszczadnikzfajka.pl

 3. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik” https://bieszczadnikzfajka.pl/cennik.htm. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w portalu.

 4. Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy lub przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl

Dane do przelewu:

EKASZTELANKA KRYSTYNA ADAMIAK GLINNE 35A 38-600 LESKO

Bank Pekao S.A.: 50 1240 2340 1111 0010 7172 8936

W tytule przelewu należy wpisać numer ID wygenerowany po wyborze usług lub wpisać wybrana usługę

 1. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

 2. W przypadku likwidacji Konta, rezygnacji z publikacji Oferty lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi.

 3. Za zakup Abonamentu, usług lub reklam, Użytkownikowi zostanie wystawiona faktura.

 4. faktury wystawiane są w formie elektronicznej i udostępnione bezpłatnie w panelu administracyjnym po zalogowaniu

 5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z faktur elektronicznych na rzecz faktur papierowych dostarczanych Użytkownikowi drogą pocztową;

 6. wystawienie faktury papierowej Użytkownik może zażądać poprzez kontakt z portalem bieszczadnikzfajka.pl

 7. Portal bieszczadnikzfajka.pl oferuje abonamenty i usługi promowania Ofert:

 • Abonament 30 dni - ogłoszenie widoczne w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 30 dni,

 • Abonament 180 dni - ogłoszenie widoczne w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 180 dni,

 • Abonament 365 dni - ogłoszenie widoczne w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 365 dni oraz druk mapy Bieszczad (baner lub plakat) o wymiarach 150x100 cm z zaznaczonymi atrakcjami w regionie oraz mapa Bieszczad w formie ulotki A3 (10 szt.).

 • Promocja Oferty na stronie głównej 7 dni - ogłoszenie widoczne na stronie głównej portalu przez 7 dni,

 • Promocja Oferty na stronie głównej 14 dni - ogłoszenie widoczne na stronie głównej portalu przez 14 dni,

 • Promocja Oferty na stronie głównej 30 dni - ogłoszenie widoczne na stronie głównej portalu przez 30 dni,

 • Promocja Oferty na stronie głównej 60 dni - ogłoszenie widoczne na stronie głównej portalu przez 60 dni,

 • Promocja Oferty na górze listy 7 dni - ogłoszenie widoczne jako promowane w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 7 dni,

 • Promocja Oferty na górze listy 14 dni - ogłoszenie widoczne jako promowane w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 14 dni,

 • Promocja Oferty na górze listy 30 dni - ogłoszenie widoczne jako promowane w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 30 dni,

 • Promocja Oferty na górze listy 60 dni - ogłoszenie widoczne jako promowane w wybranej kategorii i regionie na portalu przez 60 dni§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.

 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.

 3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.

 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa

 5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 6. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

 8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

 9. Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne.

 10. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem.

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

 

 

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

 1. Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 

 2. Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 

 3. Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 

 4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 6. Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

 7. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

 8. Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.

 9. Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.

 10. Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

 11. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 12. Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 

 13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

  1. usunięcia z portalu Materiałów bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,

  2. zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

  3. zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

 


§6. PRAWA  AUTORSKIE

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.

 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 3. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.

 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.

 

 

§7. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych jest eKasztelanka Krystyna Adamiak Glinne 35a, 38-600 Lesko, dalej zwanym bieszczadnikzfajka lub Administrator.

 2. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

 3. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 5. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 

 6. Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu bieszczadnikzfajka.pl używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer bieszczadnikzfajka.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.

 


§8. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres: kontakt@bieszczadnikzfajka.pl

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.

 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

 6. Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.

 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 8. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.

 2. Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.

 3. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian portal poinformuje Użytkowników indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, konsument zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co do zasady ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora tej informacji.

 6. W przypadku częściowego wykonania usług Użytkownikowi zwrócona zostanie pozostała część opłaty za Usługi, które zostały przez Użytkownika zamówione.

 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.